علوم تربیتی

معلم اخلاق‌مدار

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
کمپبل، الیزابت
سال چاپ: 
1397

معلم فکور

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اکرمی، سیدمحمد
اسمعیل‌نیا، مژگان
سال چاپ: 
1397

همراه خوب یا بد: بررسی آسیب‌های تلفن همراه

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
تاجیک اسماعیلی، سمیه
میرزایی، محمد
سال چاپ: 
1397

مدیریت و برنامه‌ریزی برای دوران اولیه کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کلیک، فیلیس
سال چاپ: 
1397

دفتر برنامه‌ریزی درسی پویا

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
ثنائی، میرحسین
سیابی، اصغر
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی