علوم تربیتی

مدیریت مدارس بر مدار قانون

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
احمدی، رضا
سال چاپ: 
1397

سنجش عملکرد: راهنمای عملی سنجش میزان دانایی و توانایی فراگیران

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
بروکهارت، سوزان
سال چاپ: 
1397

فرزندپروری بدون شرط

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
کهن، الفی
سال چاپ: 
1397

قوانین مدیریت

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
تمپلار، ریچارد
سال چاپ: 
1397

برنامه درسی وارونه راه حل شکاف نظر تا عمل

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
شفائی، مهشید
افشاری، مرجان
سال چاپ: 
1397

چند‌فرهنگی در نظام‌های آموزشی (با رویکرد تطبیقی)

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
رهنما، اکبر
بخشی، حامد
صباغ اسماعیلی، رعنا
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی