علوم تربیتی

طراحی آموزشی(جلد2)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اسمیت، پاتریشیا‌ال
راگان، تیل‌من‌جی
سال چاپ: 
1396

معلم پژوهنده؛ آثار برگزیده استانی اقدام‌پژوهی آموزش و پرورش شهرستان دماوند از سال 90 تا 96

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شیرازی‌نژاد پناگاهی، زهره
صادقیان حقیقی، زهرا
رحمتی، ندا
رسمتی اسدآبادی، زهرا
زهری، راضیه
شریف خطیبی، ندا
دستیار ممقانی، نسرین
مشهدی آقایی، سمیه
اثباتی، لیلا
صالحی، مرضیه
محمود زمانیان، راحله
مشهدی، فرشته‌سادات
خاتمی، سمیه
تعالی، معصومه
حب عسگری، نجمه
محمدپور قرایی، نسرین
نورمحمدی، مریم
سال چاپ: 
1396

طراحی آموزشی(جلد1)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اسمیت، پاتریشیا‌ال
سال چاپ: 
1396

کاربرد روش‌های نوین تدریس در آموزش و یادگیری دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
قلتاش، عباس
حسن‌زاده، حسین
غلامیان، رضا
علی‌پور، یعقوب
سال چاپ: 
1396

توانمندسازی منابع انسانی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
زاهد بابلان، عادل
نجفی، حبیبه
سال چاپ: 
1396

رفتار شهروندی سازمانی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
اسلامیه، فاطمه
مصباحیان، اعظم
سال چاپ: 
1396

نظارت و راهنمایی آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
گلیکمن، کارل
سال چاپ: 
1396

اندیشمندان مطالعات برنامه درسی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
موسوی‌، صادق
رادمهر، علی
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی