تفکر و سبک زندگی

برنامه‌ریزی با دوربین مدار بسته

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
میرصادقی، علی
سال چاپ: 
1396

چگونه زندگی بهتری داشته باشیم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سیرینگ، آلن
سال چاپ: 
1396

گنجینه‌ای بر ای تربیت دخترم

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
شیخلر، زینب
سال چاپ: 
1395

یک ثروتمند خوب

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
دل آرام، کیوشن
سال چاپ: 
1395

یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی با رویکرد فراشناختی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کرامتی، محمدرضا
شالباف، عذرا
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و سبک زندگی