تفکر و سبک زندگی

تفکر نقادانه در عمل

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ناجی، سعید
پازوکی، فاطمه
شفایی، شیوا
سال چاپ: 
1393

چیست آن؟

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مرادی، حسین
سال چاپ: 
1394

هنر اندیشیدن

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مکسول، جان‌سی
سال چاپ: 
1394

بدنه درد (بیمه بدنه خودرو)

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
عزیزی، مهدی
سال چاپ: 
1394

چگونه روی حادثه را کم کنیم؟

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
مؤلف: 
ایزدی، محسن
سال چاپ: 
1394

چگونه در زمان سوختن نسوزیم؟

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ایزدی، محسن
سال چاپ: 
1393

معجزه‌ی محبت در تعلیم و تربیت

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
امیری، مجید
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و سبک زندگی