تفکر و سبک زندگی

نگاهی به راه طی‌شده در تولید و صنعت

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
عبدالصمدی، محمد
سال چاپ: 
1397

مغز تو معرکه است

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دیک، جوآن
سال چاپ: 
1397

آداب زندگی برای نوجوانان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
امینی پویا، حسین
سال چاپ: 
1397

راهنمای نوجوان‌شدن برای دختران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروئتوالد، کیت
سال چاپ: 
1397

راهنمای نوجوان‌شدن برای پسران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروئتوالد، کیت
سال چاپ: 
1397

دختران جسور

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فاویلی، النا
کاوالو، فرانچسکا
سال چاپ: 
1396

اطلاعات و احساسات

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
سال چاپ: 
1397

بحث و مناظره

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
سال چاپ: 
1397

سازماندهی ذهن

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و سبک زندگی