تفکر و سبک زندگی

آشنایی با مهارت های زندگی برای نوجوانان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سیف‌اللهی، پرتو
سال چاپ: 
1396

مهارت دهم: مرزها و دفاع از خود

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

مهارت هشتم: مسئولیت‌پذیری

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

مهارت هفتم: آداب اجتماعی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

مهارت ششم: حل مسئله و تصمیم‌گیری

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

مهارت پنجم: تفکر دقیق و خلاق

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

مهارت چهارم: کنترل هیجان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

مهارت سوم: صلح و دوستی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

مهارت دوم: عزت نفسء

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

مهارت اول: شناخت خود

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و سبک زندگی