تفکر و سبک زندگی

تند‌خوانی و مطالعه مؤثر به روش MP

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، زهره
پاشایی، مهدی
سال چاپ: 
1396

نقشه‌ ذهن For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
راسلر، فلورین
سال چاپ: 
1396

ده فرمان در باب خودشناسی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1395

ده‌فرمان در باب شاه‌کلید زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1395

آموزش حقوق به دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
مؤلف: 
عبدی، عادل
سال چاپ: 
1395

ماجراها، شایعه‌‌ها و رازها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هولبوک، نانسی
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و سبک زندگی