تفکر و سبک زندگی

زمانت کوک کن

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1395

نوجوانان و جوانان در پیچ‌و‌خم‌های بحران

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
بنی‌اسدی، علی
فولادیان، احمد
سال چاپ: 
1395

مدیریت مؤثر مدرسه با تأکید بر آموزه‌های اسلامی

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
رحیمی، علی‌اکبر
مسعودی، ناهید
حمیدی‌نژاد، فرزانه‌السادات
سال چاپ: 
1395

آموزش مهارت‌های ضروری به جوانان و نوجوانان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
ضیایی تربتی، زهرا
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و سبک زندگی