مستندنگاری

سلول‌های بهاری: تاریخ شفاهی سلول‌های بنیادی به روایت پدر علم سلول‌های بنیادی ایران، دکتر حسین بهاروند

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
باقری، بهنام
سال چاپ: 
1402

بهشتی در این حوالی؛ چند روایت کوتاه از سبک زندگی و سیره علمی و عملی شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
عباسی اقدم، محمدعلی
سال چاپ: 
1402