تماس با ما

تلفن و آدرس:

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی مکتوب، کدپستی: 1584747413

صندوق پستی: 3331- 15875

مدیر سامان‎دهی: 88867335

دبیرخانه ثبت کتاب:(تلفن/فکس) 88306071

برای گفت‏‌وگو با کارشناسان: 9 _ 88831160

مسئول وبگاه (داخلی 582)، کارشناس دوره پیش دبستانی (داخلی 582)، کارشناس دوره ابتدایی (داخلی 534)، آموزش و پرورش کودکان استثنایی (داخلی 534)، کارشناس دوره متوسطه نظری (داخلی 532)، کارشناس دوره متوسطه اول (داخلی 532)، کارشناس دوره متوسطه فنی و حرفه‏‌ای و کاردانش (داخلی 582)، کارشناس داستان (داخلی 541)، مدیر گروه تدوین استاندارد و تولید مواد و رسانه‌های آموزشی مکتوب (داخلی530)

شماره پیامکی: 09108899285