مجموعه تکالیف عملکردی ششم دبستان

ناشر: 
نوع کتاب: 
کمک درسی
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
برازش، مهین‌دخت
داوودی، خسرو
رستگار، طاهره

مجموعه تکالیف عملکردی سوم دبستان همراه با کیف ابزار

ناشر: 
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
برازش، مهین‌دخت
داوودی، خسرو
رستگار، طاهره

مجموعه تکالیف عملکردی پنجم دبستان

ناشر: 
نوع کتاب: 
کمک درسی
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
برازش، مهین‌دخت
داوودی، خسرو
رستگار، طاهره

مجموعه تکالیف عملکردی چهارم دبستان

ناشر: 
نوع کتاب: 
کمک درسی
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
برازش، مهین‌دخت
داوودی، خسرو
رستگار، طاهره

کتاب مامان باباها- ریاضی اول دبستان

ناشر: 
نوع کتاب: 
کمک درسی
مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
مؤلف: 
داودی، خسرو

مجموعه تکالیف عملکردی دوم دبستان همراه با کیف ابزار

ناشر: 
نوع کتاب: 
کمک درسی
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
برازش، مهین‌دخت
داوودی، خسرو
رستگار، طاهره

سناریوهای آموزشی چندپایه از طراحی تا اجرا

ناشر: 
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نادریان، رضا
هاشمی، احمد
فرمهینی‌فراهانی، ویدا
نصیری، حمیرا
غلامزاده، مهین
نادری، عبدالحسین
Subscribe to Front page feed