ابتدایی

پرسش‌های بنیادین شیوه‌ای چالش‌برانگیز برای یادگیری

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌تای، جی
ویگنز، گرنت
چاپ اول سال: 
1396

نگرشی نو در ارزشیابی تغییر هیچ‌ وقت آسان نیست

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
واتروت، کتی
چاپ اول سال: 
1395

داستان لئو

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بارنت، مک
چاپ اول سال: 
1396

خرگوش سیاه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لدرز، فیلیپا
چاپ اول سال: 
1396

دنیای طرح و رنگ برای دختران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پیندر، آندرو
چاپ اول سال: 
1396

رایانه اول دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
چاپ اول سال: 
1396

شاید سیب باشد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یوشی‌تکه، شینسوکه
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - ابتدایی