آزمون‌ها

علوم سوم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محفوظی، نیلوفر
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار ریاضی ششمup (آپ)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
وطن‌ پرست مقدم، سعید
حاجی‌ محمدی فریمان، محمد
چاپ اول سال: 
1396

تفسیر مقیاس هوشی استنفورد بینه

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
آگاهی، علی
اسعدی، فرشته
چاپ اول سال: 
1396

ادبیات فارسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نجات شجاعی، امیر
نظری، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

مجموعه آزمون‌های مداد کاغذی پیشرفت تحصیلی پایه ششم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
زرندی، محمد‌مهدی
کرمانی، ابراهیم
چاپ اول سال: 
1396

مجموعه آزمون‌های مداد کاغذی پیشرفت تحصیلی پایه چهارم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آزمون، طاهره
بیدی، وجیهه
دادگر، سحر
نیکنامی، شهناز
چاپ اول سال: 
1396

مجموعه آزمون‌های مداد کاغذی پیشرفت تحصیلی پنجم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محبوب، زهرا
تزرقی، سید‌جواد
فیله‌کش، زهرا
باقری، طاهره
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - آزمون‌ها