آزمون‌ها

فلسفه و منطق جامع نظام قدیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
خداداد حسینی، احمد
سال چاپ: 
1398

آزمون‌های سنجش: شاخص‌های جسمی، حرکتی و روان‌شناختی دانش‌آموزان

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
سال چاپ: 
1398

کمک حسابدار

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کرمدار ندامانی، یوکابد
صادقی مرشت، مهدی
سال چاپ: 
1398

کار در کلاس مهارت محور

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
حسینی میرک‌آبادی، بی‌بی‌زکیه
سال چاپ: 
1398

آزمون‌های روانی

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
اشرف‌زاده، توحید
بابایی، کریم
میکائیلی منیع، فرزانه
سال چاپ: 
1398

زیست‌شناسی یازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کیشانی فراهانی، محمد
نجفی راشد، مریم
سال چاپ: 
1398

زیست ترکیبی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عیسایی، محمد
شهابی، بهروز
سال چاپ: 
1398

جمع‌بندی زیست‌شناسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پناهی شایق، علی
سال چاپ: 
1398

زیست‌شناسی جامع(جلد دوم)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
زارعی، حمیدرضا
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - آزمون‌ها