آزمون‌ها

عربی پایه نهم پیام نسیم دوره متوسطه اول

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عباسی ،حجت‌الله
آقایی، آمنه
پارسائیان، عصمت
چاپ اول سال: 
1396

سه سطحی ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گنجی، حمید
لنجان‌زاده اصفهانی، حمید
محمدی، داود
طبیب‌زاده، سید‌محمد
چاپ اول سال: 
1396

سه سطحی ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گنجی، حمید
لنجان‌زاده اصفهانی، حمید
محمدی، داود
طبیب‌زاده، سید‌محمد
چاپ اول سال: 
1396

سه سطحی ریاضی پایه نهم (دوره اول متوسطه )

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسکندری، سمیه
راسخ، فاطمه
مهدوی، صبا
چاپ اول سال: 
1395

انگلیسی دهم کانگرو

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قانع، مریم
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - آزمون‌ها