آموزش ابتدایی

سه بچه خرگوش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قلی‌پور، راضیه
سال چاپ: 
1398

معلم موفق: نخستین سال تدریس را چگونه بگذرانیم؟

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ارخودی قلعه‌نوئی، مهدی
اسدی قلعه‌نی، علی
امینی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

غول مهربان صحرا

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
باش، باربارا
سال چاپ: 
1398

برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
ملکی، حسن
مذبوحی، سعید
سال چاپ: 
1398

راهنمای عملی طراحی آزمون عملکردی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
میرزایی، مرادعلی
صفریان، محمد
سال چاپ: 
1397

کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
مرادعلی، میرزایی
جبرائیلی، رقیه
سال چاپ: 
1397

پلوتو سیاره کوتوله

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
وید، استف
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - آموزش ابتدایی