آموزش پیش‌دبستانی

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ از دﺑﺴﺘﺎن از ﺗﺒﻠﺖ، بی‌اس‌فور، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﻣﺎﻫﻮاره و راﯾﺎﻧﻪ، جلد 2

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
مؤلف: 
منطقی، مرتضی
سال چاپ: 
1399

بررسی اثرات اقتصادی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی‌اس‌فور، تلفن همراه، ماهواره و رایانه، جلد 1

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
مؤلف: 
منطقی، مرتضی
سال چاپ: 
1399

راهنمای پرورش مهارت‌های زندگی در فرزندان، مکمل کتاب‌های مهارت‌های زندگی برای نوآموزان پیش‌دبستان

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
بی‌نیاز، سعید
سال چاپ: 
1399

راهنمای پرورش مهارت‌های زندگی در فرزندان، مکمل کتاب‌های مهارت‌های زندگی برای نوآموزان پیش‌دبستان

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
بی‌نیاز، سعید
سال چاپ: 
1399