اختراعات علمی

ماری کوری چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
استاین، مگان
سال چاپ: 
1398

مخترعان و ایده‌های درخشان آن‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گُلداسمیت، مایک
سال چاپ: 
1397

ساخت ربات

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مک‌کوم، گوردون
سال چاپ: 
1396

داستان قنات

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افضلی، محمدرضا
سال چاپ: 
1396

رابرت هوک

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1396

تاسیسات الکتریکی جلد 3

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
سال چاپ: 
1396

تاسیسات الکتریکی جلد2

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - اختراعات علمی