اسناد و مدارک

2030 مدیریت غرب بر زندگی شرق: گفتارهایی در نقد لایه‌های پنهان و پیدای «سند توسعه پایدار»

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
رحیم‌پور ازغدی، حسن
سال چاپ: 
1399

تربیت معلم به روایت اسناد: مصوبه‌های شورای عالی معارف، فرهنگ، آموزش و پرورش

مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
نوید ادهم، مهدی
روح‌بخش اله‌آباد، رحیم
سال چاپ: 
1399