اصول و مبانی

مفاهیم پایه در انرژی و معماری

مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
مهدوی‌نژاد، محمد‌جواد
صانعی، آذین
اسلامی راد، نسیم
سال چاپ: 
1396

موتورسیکلت: مبانی و ایمنی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
مرزبان‌راد، جواد
رحیم‌نژاد، شبنم
سال چاپ: 
1395
Subscribe to RSS - اصول و مبانی