الگوها

بی‌سیم‌‌چی تخس: خاطرات شفاهی ابوالقاسم عموحسینی بی‌سیم‌چی لشکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب‌علیه‌السلام

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سعادتمند، فائزه
سال چاپ: 
1401

فرمانده 17 ساله:‌ روایت زندگی شهید حمیدرضا محمدی فرمانده تخریب لشکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب‌علیه‌السلام

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ایرانشاهی، اعظم
سال چاپ: 
1401

پیامبر رمان بلند: براساس قرآن و با استفاده از نهج‌البلاغه، کتاب‌ها و روایت‌های معتبر

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سلیمانی، نقی
سال چاپ: 
1401