الگوی مثبت

پیامبر رمان بلند: براساس قرآن و با استفاده از نهج‌البلاغه، کتاب‌ها و روایت‌های معتبر

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سلیمانی، نقی
سال چاپ: 
1401