انواع ادبی

یا زینب صبور بگو چگونه دل از حسین کندی: حکایت زینب علیهاالسلام بانوی مظلوم مقتدر

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
عباسی ولدی، محسن
سال چاپ: 
1400