اینترنت

آموزش از راه دور: راهنمای آموزش آنلاین برای مدرسان دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فیشر، داگلاس
هتی، جان
فری، نانسی
آلمارود، جان
سال چاپ: 
1400

بررسی اثرات تربیتی اخلاقی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی‌اس‌فور، تلفن همراه، ماهواره و رایانه جلد2

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
مؤلف: 
منطقی، مرتضی
سال چاپ: 
1399

بررسی اثرات تربیتی اخلاقی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی اس فور، تلفن همراه، ماهواره و رایانه جلد1

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
مؤلف: 
منطقی، مرتضی
سال چاپ: 
1399