اینترنت

شهروند الکترونیکی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1398

در اینترنت خواندم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بازئو، تونی
سال چاپ: 
1398

دلم جای دیگرست: مهارت‌های مدیریت فضای مجازی در خانواده

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نصیری، بهاره
بختیاری، آمنه
طاهری، مرضیه
سال چاپ: 
1397

لایک ممنوع

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدبشیر
ساقیان، طاها
سال چاپ: 
1397

رقابت بیهوده (اعتیاد به بازی‌ آنلاین)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
زندی پیام، آرش
فروغی، علی‌اکبر
سال چاپ: 
1398

خانواده کامپیوتر می‌خرد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هالپرت، بن
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - اینترنت