برنامه‌ریزی

زندگی سراسر فهم مسئله است: مسئله و مسئله‌شناسی در علوم اجتماعی و انسانی ایران

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فاضلی، نعمت‌الله
سال چاپ: 
1399

چگونه در فضای مجازی مسابقه و جشنواره برگزار کنیم؟ : ارائه یک الگوی پارادایمی برای برگزاری مسابقات و جشنواره‌های مجازی

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
شفیع‌پور مطلق، فرهاد
مجدفر، مرتضی
سال چاپ: 
1401