برنامه‌ریزی

الگوی تدوین برنامه درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی (برای عملیاتی‌کردن سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی)

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
ملکی، حسن
سال چاپ: 
1399

سرگذشت گفتمان عملی در مطالعات برنامه درسی (دیدگاه‌های پرکتیکال شواب، بهبود دانش معلمان و تربیت معلم، اجرا و تغییر برنامه درسی)

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
قادری، مصطفی
نصرتی، نسرین
خسروی، محبوبه
سال چاپ: 
1397