تحقیق علمی

نابغه جوان: گوارش (هضم)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لنارد، کیت
سال چاپ: 
1398

نگارش و انتشار مقالات علمی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
پاریجا، سوباش چاندرا
کیت، ویکرام
سال چاپ: 
1397

مبانی روش تحقیق در روان‌شناسی تربیتی

ناشر: 
مخاطب: 
کارشناسان
مؤلف: 
بهادری خسروشاهی، جعفر
سال چاپ: 
1396

معلم پژوهنده؛ آثار برگزیده استانی اقدام‌پژوهی آموزش و پرورش شهرستان دماوند از سال 90 تا 96

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شیرازی‌نژاد پناگاهی، زهره
صادقیان حقیقی، زهرا
رحمتی، ندا
رسمتی اسدآبادی، زهرا
زهری، راضیه
شریف خطیبی، ندا
دستیار ممقانی، نسرین
مشهدی آقایی، سمیه
اثباتی، لیلا
صالحی، مرضیه
محمود زمانیان، راحله
مشهدی، فرشته‌سادات
خاتمی، سمیه
تعالی، معصومه
حب عسگری، نجمه
محمدپور قرایی، نسرین
نورمحمدی، مریم
سال چاپ: 
1396

روش تحقیق کاربردی عملی با رویکرد کارگاهی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
گالتنی،جان‌اف
سال چاپ: 
1396

آزمایش با خاک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فرانچینو، ویکی
سال چاپ: 
1396

فرهنگ عبارات و اصطلاحات مفید در نگارش مقالات علمی و پژوهشی

مخاطب: 
دانش‌آموز
دانشجومعلمان
مؤلف: 
حیدری، اکبر
فرزادفر، منا
غفاری، صادق
سال چاپ: 
1396

آب و هوا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ورنزینگ، باربارا
مایر، بوت
سال چاپ: 
1394

درس‌پژوهی و توسعه حرفه‌ای معلم

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
عبادی، موسی
ملکی، شیما
سال چاپ: 
1395
Subscribe to RSS - تحقیق علمی