توانبخشی

آموزش مسائل جنسی به نوجوانان دارای اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
هایوی، سوزان
کید وبستر، سوزان
سال چاپ: 
1398

اختلال طیف اوتیسم آموزش، درمان و توانبخشی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
رهبر کرباسدهی، ابراهیم
رهبر کرباسدهی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

کم‌توانی ذهنی: ارزیابی، آموزش و توانبخشی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
حسین خانزاده، عباسعلی
سال چاپ: 
1397

در آمدی بر مشاوره با افراد کم‌توان جسمی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
محمد‌امین‌زاده، دانا
سال چاپ: 
1396

آشنایی و درمان اختلال هماهنگی رشدی

مخاطب: 
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
صادقی، حمیدرضا
درخشنده، مریم
صادقی، حمزه
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - توانبخشی