خاطره

بی‌سیم‌‌چی تخس: خاطرات شفاهی ابوالقاسم عموحسینی بی‌سیم‌چی لشکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب‌علیه‌السلام

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سعادتمند، فائزه
سال چاپ: 
1401

فرمانده 17 ساله:‌ روایت زندگی شهید حمیدرضا محمدی فرمانده تخریب لشکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب‌علیه‌السلام

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ایرانشاهی، اعظم
سال چاپ: 
1401

علامه محمدتقی جعفری، سرگذشت و ایام، آرا و اندیشه‌ها به همراه گزیده‌ای از تصاویر، دستخط‌ها، اسناد و مدارک

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
جعفری، علی
سال چاپ: 
1401