خدمات امدادی

کاربرد فنون تسهیلگری و مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
رنجبر، محمدرضا
سال چاپ: 
1396

کمک‌های اولیه برای همه: راهنمای گام‌به‌گام مدیریت و درمان، مصدومین و بیماران قبل از رسیدن اورژانس

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
رضایی، محمد
رضوانی، فرهاد
عزیزی، سیروان
معروفی، هیمن
نوری، حسن
هاشمی، عبدالله
سال چاپ: 
1395