خودآموزها

چرایی خود را پیدا کنید: راهنمای عملی برای کشف هدف خود و تیم‌تان (رفیق شفیق کتاب با چرا شروع کنید)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سینک، سایمون
مید، دیوید
داکر، پیتر
سال چاپ: 
1398