داستان ائمه

جلوه‌های دلنواز ماه: آموزه‌های دینی در قالب داستان‌های کوتاه به روش موضوعی

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ابن‌حسینی، سعید
سال چاپ: 
1402