دانشمندان ایرانی

علامه محمدتقی جعفری، سرگذشت و ایام، آرا و اندیشه‌ها به همراه گزیده‌ای از تصاویر، دستخط‌ها، اسناد و مدارک

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
جعفری، علی
سال چاپ: 
1401