دانشگاه‌ها

کارورزی (1) از تئوری تا عمل: الگوی عملی برای اساتید کارورزی، دانشجومعلمان، مهارت‌آموزان و معلمان پژوهشگر

مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
میرشجاعیان حسینی، سید‌عباس
میرشجاعیان حسینی، شیما‌سادات
سال چاپ: 
1400