راهنمای آموزشی

علوم نهم (متوسطه1)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پریوری، منیره
بابابیگی، سمیه
سال چاپ: 
1399

جبر مقدماتی (از مقدمات تا المپیاد)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
مختاری، کریم
سال چاپ: 
1398

معادلات تابعی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
جعفری، محمد
سال چاپ: 
1399

سرود آفرینش

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
وافی، ناصر
رمضانی، حسن
سال چاپ: 
1399

شهروند الکترونیکی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1398

ادبیات کودک هنر یا پداگوژی؟

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
واینرایش، توربن
سال چاپ: 
1399

چگونه استادکار شویم؟ (نقاشی ساختمان)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده بالسینی، بهنام
حسن‌زاده بالسینی، بهزاد
سال چاپ: 
1399

هنر دوم دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
محمدی کلاگر، سمیرا
سبحانی چولابی، معصومه
مخبریان، محمد
اروانه، فاطمه
جوانمرد قصاب، فاطمه
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - راهنمای آموزشی