راهنمای تدریس

سنجش تکوینی آمیخته به همراه81 تکنیک سنجش تکوینی آغازین یا تشخیصی و سنجش تکوینی همزمان با تدریس در آموزش و پرورش و آموزش عالی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ویلیام، دیلن
سال چاپ: 
1400

اصول و روش‌های تدریس: تأکید بر طراحی آموزشی و تدوین طرح درس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
کمیجانی بزچلوئی، ملیحه
حقانی، فریده
نصیری، فاطمه
ملکی‌آوارسین، صادق
ابراهیمی اورنگ، اکبر
جهدی‌کلوانق، هادی
سال چاپ: 
1398