راهنمای تدریس

اصول و روش‌های تدریس: تأکید بر طراحی آموزشی و تدوین طرح درس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
کمیجانی بزچلوئی، ملیحه
حقانی، فریده
نصیری، فاطمه
ملکی‌آوارسین، صادق
ابراهیمی اورنگ، اکبر
جهدی‌کلوانق، هادی
سال چاپ: 
1398

آموزش نشانه‌ها

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
پیغمبرزاده، ملیحه‌سادات
سال چاپ: 
1398

قصّه‌گویی، راز ماندگاری تدریس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
سپهدار، سمیّه
سال چاپ: 
1397

راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
دانشور، میترا
غلامحسینی، احمد
اسپیدکار، محبوبه
مصدقی‌نیک، کبری
سال چاپ: 
1397

روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عاطفی هنزنی، قربانعلی
سال چاپ: 
1397

راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نباتی، رضا
خدائیان، سعید
اکبری‌نیا، رحمت
سال چاپ: 
1397

راهنمای تدریس آموزش قرآن پنجم دبستان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نباتی، رضا
خدائیان، سعید
اکبری‌نیا، رحمت
سال چاپ: 
1397

راهنمای تدریس آموزش قرآن چهارم دبستان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نباتی، رضا
خدائیان، سعید
اکبری‌نیا، رحمت
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - راهنمای تدریس