روابط بین‌فردی

من کم‌ارزش: تعادل میان عشق و قدرت خود را باز یابید صدای بازدارنده درونی‌تان را دگرگون کنید ارزش حقیقی‌تان را بیابید

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
آرون، ایلین‌ان
سال چاپ: 
1399

گفت‌و‌گوهای سرنوشت‌ساز: ابزارهایی برای گفت و گو وقتی پای از دست دادن چیزهای زیادی در میان است

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
پترسون، کری
گرنی، جوزف
مک میلان، ران
سوئیتزلر، ال
سال چاپ: 
1397