روابط خارجی

جنگ نرم ایران و آمریکا" تقابل اعتقادی و مبنایی ایران و آمریکا، مراکز تصمیم ساز جنگ نرم در آمریکا و راهبردهای آن، تولید و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی"

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
سال چاپ: 
1400

ابزارهای تجزیه و تحلیل سیاسی: مقایسه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با جبهه فرهنگی معارض

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
مهام، محمود
سال چاپ: 
1398