سبک زندگی مؤمنانه

فرزانگی و فرزندی: وظایف فرزندان درقبال والدین در آیینه قرآن و روایات، با تأکید بر دعای 24 صحیفه سجادیه

مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، فاطمه
سال چاپ: 
1401