علم رایانه

ارسال فایل از این اتاق به اون اتاق: در خانه کامپیوترهای خود را شبکه کنید و بین آن‌‌ها فایل رد‌و‌بدل کنید

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
هاتف نعیمی، آزاده
سال چاپ: 
1398