فعالیت‌های تکمیلی

بازی برای کودکان با نیازهای خاص

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
ماسینتایر، کریستین
سال چاپ: 
1397

تاریخ پایه دهم نظام جدید

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فرجیان، زینب
عظیم‌بیک، مریم
سال چاپ: 
1397

عربی جامع کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جال، محمد
سال چاپ: 
1397

کتاب کار طرح کرامت ششم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوکار، اصغر
سال چاپ: 
1397

کتاب کار طرح کرامت پنجم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوکار، اصغر
سال چاپ: 
1397

کتاب کار طرح کرامت سوم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوکار، اصغر
نیک‌سرشت، زهرا
سال چاپ: 
1397

کتاب کار طرح کرامت اول

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوکار، اصغر
سال چاپ: 
1397

طرح‌های مهیج یادگیری در مدرسه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
آیرملوی، بهروز
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - فعالیت‌های تکمیلی