فناوری

مواد و فناوری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلستانیان، نعمت‌الله
سال چاپ: 
1398

نیرو و حرکت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلستانیان، نعمت‌الله
سال چاپ: 
1398

مهارت کاربر Adobe After Effects

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
حیدرپور، نازآفرین
خوشبخت کندوک ملا، عبدالعزیز
کریمی، منصوره‌سادات
فعله‌نژادیان، لیلا
فخریان لنگرودی، الهه
سال چاپ: 
1397

علم در دوران باستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ساموئلز، چارلی
سال چاپ: 
1398

دنیای روبات‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بریجمن، راجر
سال چاپ: 
1395

دانشنامه مصور تکنولوژی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بریجمن، راجر
سال چاپ: 
1395

یادگیری سازمانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
فرامرزی، زهره
سال چاپ: 
1395

از خوب به عالی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کالینز، جیم
سال چاپ: 
1395

جداول و استانداردهای صنایع چوب

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1395
Subscribe to RSS - فناوری