فناوری

سلول‌های بهاری: تاریخ شفاهی سلول‌های بنیادی به روایت پدر علم سلول‌های بنیادی ایران، دکتر حسین بهاروند

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
باقری، بهنام
سال چاپ: 
1402