مدارس

چگونه مدرسه را با رویکرد شناختی دوست‌داشتنی کنیم؟ : کارکرد مغز و عملکرد آن در کلاس درس از دیدگاه شناختی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ویلینگهام، دانیل‌تی
سال چاپ: 
1399

مدارس یادگیرنده مرآت، مدارس باز- مدارس سالم( مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند)

مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
هوی، وینک
تارتر، جان
کات کمپ، رابرت
سال چاپ: 
1399