مسئولیت‌پذیری

قانون‌گرایی، پسماند، بازیافت

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسدی، علی
بهزاد‌نژاد، مریم
جعفری خوزانی، مصطفی
خیامی، لیلا
رضایی دارافشانی، احمد
رهبری، محمدرضا
سیاحیان، سعیده
شامانی، طیبه
علی حسینی، علی
گلکار، عباس
محمدی، پروانه
مصطفوی، عصمت
نصر، الهام
هاشمی، منیره
یخچالی، سمیه
سال چاپ: 
1400