معماری

درآمدی بر طراحی مسکن سالم

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدباقر
ناصر ترابی، ابراهیم
سال چاپ: 
1397

آرامش در خانه ایرانی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
طاهر طلوع دل، محمدصادق
سادات، سیده‌اشرف
سال چاپ: 
1397

مفاهیم پایه در انرژی و معماری

مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
مهدوی‌نژاد، محمد‌جواد
صانعی، آذین
اسلامی راد، نسیم
سال چاپ: 
1396

تکنولوژی و معماری بومی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
ضرغامی، اسماعیل
سادات، سیده‌اشرف
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - معماری