مهندسی

همه چیز درباره مهندسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانت، امیلی
سال چاپ: 
1397

تون‌آپ (تنظیم کار موتور - درجه 2 )

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
فریدونی برزآباد، داریوش
رضوان حسن‌آباد، علی
بی‌نیاز، یعقوب
سال چاپ: 
1396

آشنایی با علم مهندسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مک کیو، کمیل
سال چاپ: 
1396

جزئیات معماری در ساختمان‌های مدرن

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
رسولی‌نژاد، قدرت‌اله
تاج‌الدینی، شاهین
سال چاپ: 
1395

کاربرد نرم‌افزار autocad درمهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه‌ای

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مظاهری تهرانی، اشرف
مطلبی کاشانی، مسعود
عطاملکی، علی
رضوانی قالهری، محمد
سال چاپ: 
1396

روبات‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جیفورد، کلیف
سال چاپ: 
1394

مجموعه مهندسی معدن

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه مهندسی برق

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه مهندسی مواد

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مهندسی