مهندسی برق

الکترونیک برای بچه‌ها For Dummies

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
شیمی، کتلین
سال چاپ: 
1397

کتاب حوادث کار: ایمنی برق

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اصابتی، محمد
سال چاپ: 
1393

کنترل توان راکتیو در شبکه‌های توزیع

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
کاظمی، اسد‌الله
سال چاپ: 
1394

راهنمای کاربردی ترانسفورماتورهای قدرت

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جبارزارع، امراله
رضایی، محمدعلی
سال چاپ: 
1394

الکساندر گراهام‌بل

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
جغام، حسن احمد
سال چاپ: 
1394

مارکونی (مخترع بی‌سیم، رادیو)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جغام، حسن احمد
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - مهندسی برق