پژوهش

چگونه در فضای مجازی مسابقه و جشنواره برگزار کنیم؟ : ارائه یک الگوی پارادایمی برای برگزاری مسابقات و جشنواره‌های مجازی

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
شفیع‌پور مطلق، فرهاد
مجدفر، مرتضی
سال چاپ: 
1401

تفکر، پژوهش 2 ویژه‌ 5 تا 6 سال: فعالیت‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های مهارت سبک زندگی با رویکرد تلفیقی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
اقبال‌پور، امیرهوشنگ
سال چاپ: 
1397