تاریخ علم

گالیله چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
برنان دموت، پاتریشیا
چاپ اول سال: 
1396

پابلو پیکاسو چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کلی، ترو
چاپ اول سال: 
1396

بیل گیتس چه کسی است؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
برنان دموت، پاتریشیا
چاپ اول سال: 
1396

آیزاک نیوتن چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پاسکال، ژانت‌ب
چاپ اول سال: 
1396

رابرت هوک

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

ارشمیدس

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

یوهان کِپلر

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

گِرگور مَندل

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

ابوعلی‌سینا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

آلفرد نوبل

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - تاریخ علم