متوسطه اول

چارلی و آسانسور شیشه‌ای بزرگ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دال، رولد
چاپ اول سال: 
1396

پرسش‌های بنیادین شیوه‌ای چالش‌برانگیز برای یادگیری

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌تای، جی
ویگنز، گرنت
چاپ اول سال: 
1396

نگرشی نو در ارزشیابی تغییر هیچ‌ وقت آسان نیست

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
واتروت، کتی
چاپ اول سال: 
1395

دنیای طرح و رنگ برای دختران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پیندر، آندرو
چاپ اول سال: 
1396

نقشه‌ ذهن For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
راسلر، فلورین
چاپ اول سال: 
1396

ایستاده در کمند

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
والایی، علی‌‌اکبر
چاپ اول سال: 
1396

مدخل شعر معاصر فارسی (1392-1285)

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
خسروی، شهریار
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه اول