زبان و ادبیات فارسی

کتاب کار‌ 11 فارسی 2

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افضلی، امیر
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار فارسی1 پایه دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افضلی، امیر
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار 11 علوم و فنون ادبی 2

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عبادتی، شهناز
چاپ اول سال: 
1396

گام نخست درشاهنامه‌خوانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صادقیان، محمدرضا
سعیدی، لادن
چاپ اول سال: 
1395

عشق، عرفان، مستی و طنز حافظ

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
سلطانی گرد‌فرامرزی، علی
عزت‌یزدی، ذبیح‌الله
چاپ اول سال: 
1396

قرآن و سخنوران، آیات قرآن در اشعار دیوان خاقانی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دهمرده، رضا
دهمرده، محمد
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - زبان و ادبیات فارسی