زبان و ادبیات فارسی

زال و رودابه: شاهنامه فردوسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نظرآهاری، فاطمه
چاپ اول سال: 
1396

لیلی و مجنون نظامی گنجوی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لطف‌علی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

بیژن و منیژه: شاهنامه فردوسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لطف‌علی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

وامق و عذرا: میرزا محمد‌صادق نامی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لطف‌علی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

خسرو و شیرین نظامی گنجوی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لطف‌علی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

زمینه‌های پیدایش رمان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
جام‌شیر، مهدی
چاپ اول سال: 
1397

شور عشق (گزیده ناب‌ترین غزل‌های استاد شهریار)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
عبدیان، محیا
چاپ اول سال: 
1396

واژگان و املای فارسی یازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رحیمی‌پور، نواب
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - زبان و ادبیات فارسی