زبان و ادبیات فارسی

کلیات عبید زاکانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
عبید زاکانی، عبید‌الله
چاپ اول سال: 
1398

پروین اعتصامی مثنوی‌ها و قطعات

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
اعتصامی، پروین
چاپ اول سال: 
1398

کلیات پروین اعتصامی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
اعتصامی، پروین
چاپ اول سال: 
1398

دیوان قصاید و قطعات عبید زاکانی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عبید زاکانی، عبید‌الله
چاپ اول سال: 
1398

آرایه‌های ادبی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صابریان، فرشته
چاپ اول سال: 
1398

طوطی‌نامه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
نخشبی، ضیاالدین
چاپ اول سال: 
1397

مثنوی‌نامه 5

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دلشاد تهرانی، مصطفی
چاپ اول سال: 
1397

آرایه‌های ادبی جامع کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
میرحسینی، امید
میرحسینی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

واژگان سطر به سطر فارسی کنکور و املا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صابریان، فرشته
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - زبان و ادبیات فارسی