زبان و ادبیات فارسی

مدخل شعر معاصر فارسی (1392-1285)

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
خسروی، شهریار
چاپ اول سال: 
1396

کتاب آموزش و کار فارسی 2 یازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سیاه‌نوری، نرگس
مؤید ناصری، اسماعیل
معقول، حسن
چاپ اول سال: 
1396

مروری بر آرایه‌های ادبی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
زند کریمخانی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار‌ 11 فارسی 2

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افضلی، امیر
چاپ اول سال: 
1396

ادبیات 10

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حسین‌نژاد، میلاد
چاپ اول سال: 
1395

کتاب کار فارسی1 پایه دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افضلی، امیر
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - زبان و ادبیات فارسی