متوسطه دوم(نظری)

پرسش‌های بنیادین شیوه‌ای چالش‌برانگیز برای یادگیری

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌تای، جی
ویگنز، گرنت
چاپ اول سال: 
1396

نگرشی نو در ارزشیابی تغییر هیچ‌ وقت آسان نیست

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
واتروت، کتی
چاپ اول سال: 
1395

اطلس حرم مطهر رضوی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
-
چاپ اول سال: 
1395

فنون مطالعه کنکور

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
عارف‌نیا، سیدعلی
ملک‌حسینی، سید‌بها‌الدین
چاپ اول سال: 
1396

اطلس پایه فسیل‌ها و مواد معدنی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کوئردا، خوزه
چاپ اول سال: 
1396

اعتماد به نفس For Dummies

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پلیتز، برینلی
برتون، کیت
چاپ اول سال: 
1396

نقشه‌ ذهن For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
راسلر، فلورین
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه دوم(نظری)