متوسطه دوم(نظری)

لطیفه‌های شیرین

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
لبش، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1397

خط ویژه: مجموعه یادداشت‌های طنز ژورنالیستی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شرفشاهی، کامران
چاپ اول سال: 
1397

شارژ اعصاب

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلوه، مازیار
چاپ اول سال: 
1397

اقتصاد رفتاری FOR DUMMIES

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
آلتمن، موریس
چاپ اول سال: 
1397

دستور زبان فارسی (نظام جدید)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عبدالمحمدی، علیرضا
چاپ اول سال: 
1397

مدیریت راهبردی از نگاه حضرت علی(ع)

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
محبی، محمد
احمد جواهری، سید فرشید
چاپ اول سال: 
1397

الگوی آموزشی قرآن کریم

ناشر: 
مخاطب: 
کارشناسان
مؤلف: 
علیزاده، مژده
علوی، سید‌حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1397

اصول و فنون همسریابی دختران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی بیرجندی، سید‌مهدی
چاپ اول سال: 
1397

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه دوم(نظری)